Protocol gescheiden ouders

INLEIDING

Dit protocol is opgesteld om in situaties waar sprake is van gescheiden ouders, in het belang van hun kinderen, ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is op welke manier invulling wordt / moet worden gegeven aan wederzijdse informatievoorziening.

INFORMATIEPLICHT VAN DE SCHOOL

De school heeft informatieplicht aan de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder de informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie: schoolgids, het rapport, ouderavonden, toestemmingsverklaringen voor toetsen enz.

Hieronder wordt omschreven hoe de school aan deze informatieplicht voldoet.

De school gaat er daarbij van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op te nemen met de directeur van de school om hierover afspraken te maken.

a. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, de leerling woont bij één van de ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont.

b. De ouders hebben allebei het ouderlijk gezag, er is sprake van co-ouderschap, de leerling woont beurtelings bij één van de ouders

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder waarvan de adresgegevens van de leerling op het aanmeldingsformulier vermeld staan.

c. Een ouder heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet

Als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school alleen de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren. Op grond van de wet is de school wel verplicht om ook de ouder die niet belast is met de ouderlijke macht, als die daar zelf om vraagt, te informeren, behalve als die informatie niet op op gelijke manier wordt gegeven aan de ouder die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind of een gerechtelijk vonnis het verschaffen van de informatie niet toestaat.

d. Er is sprake van “onder voogdij stelling”, aanstelling van een gezinsvoogd

De school heeft informatieplicht aan de gezinsvoogd. De school moet schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de aanstelling en de naam van een gezinsvoogd. Ook eventuele wijzigingen in het aanstellen van een gezinsvoogd moeten schriftelijk aan school worden doorgegeven.

e. Nieuwe relaties

De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Zonder de aanwezigheid van één van de ouders mag de school geen informatie geven aan deze nieuwe relatie.

INFORMATIEPLICHT VAN OUDERS

De ouders hebben naar de school een schriftelijke informatieplicht. Dit betekent dat de school via het aanmeldingsformulier op de hoogte moet worden gesteld van hun Burgerlijke Staat. Eventuele wijzigingen hiervan in de loop van de schoolperiode van de leerling moeten doorgegeven worden.

De ouders, waarvan het ouderlijk gezag niet bij beide ouders ligt, zijn verplicht de kopieën van de officiële stukken betreffende de leerlingen (ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.) aan de school te geven,

zodat dit in het dossier van de leerling kan worden bewaard. Als de school deze stukken niet heeft ontvangen, kan er niet gehandeld worden volgens dit gedragsprotocol.

INTAKE

Bij de intake van leerlingen waarvan de ouders gescheiden zijn en niet beide het ouderlijk gezag hebben moeten de volgende zaken aan de orde komen:

  1. De ouders zijn verplicht de kopieën van de officiële stukken betreffende de leerlingen aan de school te geven zodat dit in het dossier van de leerling kan worden bewaard.
  2. Het noemen van dit protocol en dat het te vinden is op de website van de school.

UITWERKING

In geval van de hiervoor aangegeven situatie a en b is de opstelling van de school neutraal. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie.

In gevallen van situatie c en d is de school gebonden aan de gerechtelijke toewijzing van ouderschap of voogdij.

Voor gesprekken over de leerlingen worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Er wordt slechts één 10-minutengesprek per kind georganiseerd. Wij gaan ervan uit dat u met uw ex-partner overlegt wie aan het 10-minutengesprek deelneemt.

Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie de leerling in huis woont. Ouders bij wie de leerling niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder.

Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, kunnen geen verlof aanvragen.

OM WELKE INFORMATIE GAAT HET PRECIES

Welke informatie kunt u van ons verwachten als u heeft aangegeven door ons te willen worden geïnformeerd?

1  Kopieën van het rapport

2 Toetsresultaten (vaak alleen uitslagen van de Cito-entreetoets en de eindtoets )

3  Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- of gedragsproblemen voordoen

4  Uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken, inloop- of kijkavonden en ouderavonden voor zover deze niet in de schoolnieuwsbrieven hebben gestaan

5  De schoolgids

6  De nieuwsbrieven

We gebruiken hiervoor zo veel mogelijk de e-mail.

Over zaken die alleen van belang zijn voor de dagelijkse zorg van het kind licht de school alleen de verzorgende ouder in (of een oma of oppas als die de dagelijkse verzorger is). Denk aan de situatie dat het kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst, dat er vervoer nodig is, etc.

Mocht u specifieke vragen hebben die niet beantwoord worden door de informatie die u standaard wordt toegezonden, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de directeur.